เงื่อนไขในการใช้


1. เงื่อนไข

By accessing this Website, accessible from https://www.hypnosisthailand.com/, you are agreeing to be bound by these Website Terms and Conditions of Use and agree that you are responsible for the agreement with any applicable local laws. If you disagree with any of these terms, you are prohibited from accessing this site. The materials contained in this Website are protected by copyright and trade mark law. These Terms of Service has been created with the help of the Terms of Service Generator and the Terms & Conditions Example.

การได้รับอนุมัติ

อนุญาตให้เป็นการชั่วคราวในการดาวน์โหลดข้อมูลเพียงหนึ่งกอปปี้ในเวปไซท์ของ Hypnosis Thailand เพียงเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า นี่เป็นเพียงการให้อนุญาตไม่ใช่เป็นโอนสิทธิ และภายใต้การให้อนุญาตนี้ คุณไม่อาจจะ

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose or for any public display;
  • attempt to reverse engineer any software contained on Hypnosis Thailand's Website;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • transferring the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

สิ่งนี้จะทำให้ Hypnosis Thailand บอกเลิกได้เมื่อมีการละเมินข้อจำกัดเหล่านี้ได้ เมื่อบอกเลิกแล้ว สิทธิในการเข้าดูของท่านจะถูกยกเลิกไปด้วย และท่านควรจะทำลายเอกสารใด ๆ ก็ตามที่ดาว์นโหลดมาเสียไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่พิมพ์ออกมาหรืออีเลคโทรนิคก็ตามแต่

3. การสละสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเวปไซท์ Hypnosis Thailand จัดทำขึ้น "ดังที่เห็น" Hypnosis Thailand ไม่รับรอง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือส่อเป็นนัยยะ ดังนั้นจึงลบล้างการรัปประกันทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น Hypnosis Thailand ยังไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเวปไซท์ หรือเนื้อหา หรือเวปไซท์ที่เกี่ยวพันกับเวปไซท์เหล่านั้น

ข้อจำกัด

Hypnosis Thailand หรือผู้จัดหาอื่น ไม่ต้องรับผิดชอบถึงความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถจะใช้เนื้อหาบนเวป Hypnosis Thailand แม้ว่า Hypnosis Thailand หรือตัวแทนที่มีอำนาจได้รับแจ้ง ไม่ว่าด้วยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว แม้ว่าอำนาจศาลบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการจำกัดงการรับประกัน หรือจำกัดขอบเขตของความรับผิดชอบของความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ข้อจำกัดเหล่านี้คุณอาจจะนำมาใช้ไม่ได้

การปรับปรุงและข้อผิดพลาดในการพิมพ์

เนื้อหาที่ปรากฏอยุ่บนเวป Hypnosis Thailand อาจจะรวมถึงความผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ผิด หรือรูปภาพที่ผิด Hypnosis Thailandไม่ได้รับรองว่า เนื้อหาทุกอย่างในเวปไซท์นี้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน Hypnosis Thailand อาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่อยู่ในเวปไซท์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Hypnosis Thailand ไม่ได้มีข้อผูกมัดที่จะต้องอัพเดทเนื้อหาเหล่านี้

6. การเชื่อมต่อ

Hypnosis Thailand ไม่ได้ทบทวนทุกเวปที่เชื่อมต่อด้วย ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการเชื่อมต่อนั้น การเชือมต่อที่เห็นอยู่ไม่ได้หมายถึงการรับรองเวปต่าง ๆ เหล่านั้นโดย Hypnosis Thailand การใช้เวปที่เชือมต่อเหล่านั้นเป็นความเสื่ยงของผู้ใช้เอง

7 เงื่อนไขของไซท์การใช้ในการปรับปรุง

Hypnosis Thailand อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เหล่านี้สำหรับเวปไซท์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า การเข้ามาใช้เวปไซท์นี้ คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขการใช้ฉบับปัจจุบันนี้

8. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

Please read our Privacy Policy.

กฏหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องเกี่ยวกับเวปไซท์ของ Hynosis Thailand จะใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงความขัดแย้งของกฏหมายอื่น